070-..............

Extra årsmöte den 30 mars

Extra årsmöte den 30 mars

Djurgårdens boxningsstyrelse håller extra årsmöte tisdagen den 30 mars kl 19 som tidigare utlysts.

På agendan står en punkt – anpassning av stadgarna till RFs normalstadgar och DIF Alliansens värdegrund.

Mötet kommer att arrangeras som en videokonferens där föranmälan krävs. Sista anmälningsdag är söndag den 28 mars. De medlemmar som vill vara med anmäler sig genom att skicka mejl till info@difboxning.se.

Det kommer även att vara möjligt att delta fysiskt i pokalrummet, Stockholms Stadion för ett fåtal personer (5 st)

Länk till mötet kommer att skickas ut via mejl dagen innan.

Det nya förslaget på stadgar kommer att finnas anslagna på Facebook, se nedan, och i klubblokalen.

/Styrelsen

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN DJURGÅRDENS IF BOXNINGSFÖRENING

Föreningens hemort är Stockholm, Sverige. Dessa stadgar är reviderade vid årsmötet den 30 mars 2021

§ 1 ÄNDAMÅL

Djurgårdens IF:s Boxningsförening har till uppgift att bedriva boxning i tränings- och tävlingsform för elit, bredd, motion, barn och ungdom.

För detta ändamål skall föreningen verka för medlemmarnas bästa, välja ändamålsenliga verksamhetsformer, anpassa sin verksamhet efter samhällets krav samt verka för samarbete och samförstånd med andra idrottsföreningar och de myndigheter, institutioner och organisationer som berör verksamheten.

Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.

Not: Omformulerad efter värdegrundsarbete.

§ 2 SAMMANSÄTTNING

Föreningen består av de fysiska personer som upptagits som medlemmar.

Not: Ny paragraf.

§ 3 BESLUTANDE ORGAN

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

Not: Ny paragraf.

§ 4 TILLHÖRIGHET

Föreningen är medlem i specialidrottsförbundet Svenska Boxningsförbundet (SBF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Föreningen tillhör dessutom distriktsidrottsförbundet Stockholms Idrottsförbund (SIF) samt specialidrottsdistriktsförbundet Stockholm-Gotlands Boxningsförbund (SGBF).

Föreningen är skyldig att följa stadgar, tävlingsregler och andra beslut från överordnade idrottsorgan.

DIF Boxning är en ekonomiskt och juridiskt självständig medlem i Djurgårdens IF Alliansförening (DIF-A). Rätten att vara medlemsförening inom DIF-A regleras bland annat i det så kallade varumärkesavtalet. Detta medför rättigheten att företräda DIF i officiella sammanhang. Föreningen är skyldig att använda de emblem, färger och andra symboler som är specifika för DIF i tävlings- och andra idrottssammanhang samt följa de regler och direktiv som stipuleras.

Not: Ny paragraf. Ersätter gamla § 10

§ 5 VÄRDEGRUND

Föreningen ska bedriva sin verksamhet i överensstämmelse med den värdegrund som är fastställd av DIF-A.

Not: Ny paragraf.

§ 6 MEDLEMSKAP

Medlemskap i föreningen vinns genom att enskild person erlägger av årsmötet fastställd medlemsavgift. Utöver detta gäller att:

6:1. Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

a. Avslag på ansökan får endast ske om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen,

b. Beslut om avslag fattas av styrelsen. I beslutet ska skälen redovisas samt vad den sökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska tillställas den sökande senast 3 dagar från beslutet fattats av styrelsen. Den sökande har 2 veckor att överklaga beslutet.

6:2. Medlem

a. ska följa stadgar, bestämmelser och beslut från föreningen samt från de organisationer som nämns i § 4,

b. har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

c. ska betala den medlemsavgift som årsmötet har fastställt och övriga av föreningen beslutade avgifter,

d. har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen och

e. godkänner genom sitt medlemskap att föreningen registrerar, behandlar och publicerar medlemmars personuppgifter på det sätt som föreningen beslutar i sin verksamhet och som ska vara i enlighet med gällande lagstiftning om behandling av personuppgifter.

6:3. Inbetald årlig medlemsavgift gäller ett år från den dag avgiften betalas. Medlem kan av styrelsen utses till ständig medlem. Sådant medlemskap går också att få genom att betala en engångsavgift som är fastställd på årsmöte.

6:4. Medlem kan på styrelsens förslag av föreningens årsmöte utses till hedersordförande eller hedersledamot i föreningen.

6:5. Medlem som har fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter och som vill utträda ur föreningen ska skriftligt anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

6:6. Medlem som två år i följd inte har betalat medlemsavgift, anses ha utträtt ur föreningen.

6:7. Styrelsen kan utesluta medlem som uppenbarligen motverkar föreningens syften eller handlar i strid med stadgar, tävlingsregler och andra beslut från de organisationer som nämns i § 4. Ett beslut om uteslutning kan antingen gälla tills vidare eller vara tidsbegränsat. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället ge medlemmen en varning. Innan ett beslut om uteslutning eller varning fattas ska styrelsen skriftligen erbjuda medlemmen att inom 14 dagar yttra sig över de omständigheter som har lett till att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning eller varning ska fattas av föreningens styrelse och det ska snarast efter beslutet skickas till medlemmen. Beslutet ska innehålla både styrelsens motiv och en upplysning om hur beslutet kan överklagas.

6:8. Deltagande i den idrottsliga verksamheten

a. Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

b. Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också SBF ge sitt samtycke, såvida inte SBF beslutat om en annan ordning.

c. Är arrangören inte ansluten till SBF, får medlemmen delta endast om SBF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

d. Utesluten eller avstängd medlem kan inte delta i några av föreningens aktiviteter eller befinna sig i föreningens lokaler.

Not: Omformulerad för att följa RF normalstadgar.

§ 7 STYRELSE

Djurgårdens IF:s Boxningsförenings högsta ledning utövas av dess styrelse. Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.

7:1. Arbetsbeskrivning: Det åligger styrelsen särskilt att bereda frågor som ska behandlas av DIF Boxningsförenings årsmöte och extra föreningsmöte, att verkställa nämnda mötens beslut, att planera, leda och fördela arbetet inom DIF Boxningsförening, att ansvara för och förvalta DIF Boxningsförenings medel, att till DIF:s Boxningsförenings årsmöte framlägga verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkningar, att i särskild arbetsordning meddela föreskrifter och riktlinjer för DIF Boxningsförenings verksamhet.

7:2. Sammansättning: Styrelsen består av ordförande, sex ledamöter och minst två suppleanter för dessa, alla utsedda på DIF Boxningsförenings årsmöte.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

7:3. Sammanträden: Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem inklusive tjänstgörande suppleanter är närvarande. Antalet röster på senaste årsmötet bestämmer i vilken ordning suppleanterna träder i tjänst, dvs den suppleant som fick flest röster är förste ersättare osv.

7:4. Beslut: Fattas med enkel majoritet. Varje styrelseledamot har en röst. Omröstning sker öppet. Vid val är omröstningen sluten om så begärs. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, i andra frågor har sammanträdesordföranden utslagsröst, dock att vid sluten omröstning skall lotten skilja.

7:5. Firmateckning: Djurgårdens IF:s Boxningsförenings firma tecknas, förutom av styrelsen, på så sätt styrelsen bestämmer.

§ 8 ÅRSMÖTE OCH EXTRA FÖRENINGSMÖTE

DIF Boxningsförenings högsta beslutande organ är årsmötet.

8:1. Djurgårdens IF:s Boxningsförenings årsmöte hålls senast sex månader efter avslutat räkenskapsår, dvs senast vid juni månads utgång. Tid och plats bestämmes av styrelsen, som utlyser detsamma genom meddelande till samtliga medlemmar minst fyra veckor i förväg.

8:2. Styrelsen kan på samma sätt utlysa extra föreningsmöte med minst två eller högst fyra veckors varsel.

8:3. Begär DIF Boxningsförenings revisorer eller minst 10% av de röstberättigade medlemmarna skriftligen inkallande av extra årsmöte, skall styrelsen senast två veckor efter mottagandet av nämnda anmodan utlysa mötet som ska äga rum senast fyra veckor efter anmodans mottagande.

8:4. Vid årsmöte skall förekomma

a) Fråga om mötets behöriga utlysande

b) Fastställande av dagordning

c) Val av ordförande för mötet

d) Val av sekreterare för mötet

e) Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

f) Föredragning av styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret

g) Föredragning av revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret

h) Fastställande av balansräkningen

i) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

j) Val av föreningsordförande för en tid av ett år

k) Val av minst hälften av ledamöterna för en tid av två år

l) Val av minst 2 styrelsesuppleanter för en tid av ett år

m) Val av 3 ledamöter i en valberedning varav en är sammankallande som skall fungera t.o.m. nästa årsmöte

n) Val av 2 revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år

o) Fastställande av medlemsavgifter

p) Ärenden föreslagna av styrelsen

q) Motioner, som senast tre veckor före ordinarie årsmöte inkommit till styrelsen från enskild medlem, jämte styrelsens yttrande

r) Övriga frågor, som dock ej kan föranleda annat beslut än ett överlämnande till styrelsen

8:5. Vid extra föreningsmöte skall förutom punkterna (a-e) i § 8:4 endast förekomma de ärenden som föranlett mötets sammankallande, vilka också skall anges i kallelsen.

8:6. Styrelsens ledamöter och revisorer är skyldiga att delta i årsmötet såvida inte förfall föreligger. Styrelsens ledamöter och revisorer har yttrande-, förslags- och rösträtt i de ärenden årsmötet behandlar, utom i frågor om ansvarsfrihet där styrelsens ledamöter endast har yttranderätt.

8:7. Motion till årsmöte kan väckas av enskild medlem.

Motion skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Styrelsen ska avge yttrande över inkommen motion inför årsmötet.

8:8. Vid årsmötet och extra föreningsmöte har varje närvarande medlem som fyllt 18 år och varit medlem i minst 3 månader, en röst. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat stadgas. Omröstning sker öppet om inte annat begäres. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst, dock att vid val lotten skall skilja.

8:9. Medlem som fullgjort sina skyldigheter har rätt att delta i årsmöte och extra föreningsmöte.

8:10. Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

8:11. Då extraordinära omständigheter föreligger kan styrelsen välja att skjuta på årsmötet eller ändra på mötesformerna enligt rekommendation från organisationer specificerade i § 4.

Not: Punkt 8:8 omformulerad och punkt 8:10 ny, för att följa RF normalstadgar. Pkt 8:11 anpassing till pandemisituationer.

§ 9 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

Verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med ordinarie årsmöte året därpå.

§ 10 REVISION

För granskning av DIF Boxningsförenings räkenskaper och förvaltning utser årsmötet två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år.

Revisorerna skall till DIF Boxningsförenings årsmöte avge revisionsberättelse avseende styrelsens förvaltning och räkenskaper.

Revisorerna får delta i samtliga inom DIF Boxningsförenings sammanträden och möten.

§ 11 VALBEREDNING

För val av styrelse och övriga val, som årsmötet har att förrätta, skall årsmötet utse en valberedning bestående av tre ledamöter. En av valberedningens ledamöter skall av årsmötet utses till sammankallande. Årsmötet fastställer instruktion för valberedningen.

Nomineringsförfarandet ska vara aktivt där medlemmarna, i god tid, uppmanas att inkomma med förslag till valberedningen. Senast tre (3) veckor före årsmötet skall valberedningen offentliggöra sitt förslag angående styrelse och övriga förtroendeuppdrag. Medlem som så önskar kan närsomhelst under verksamhetsåret fram till två (2) veckor före årsmötet inkomma med förslag angående styrelse och övriga förtroendeuppdrag. Förslag som inte inkommit inom stipulerad tid ska ej tas upp på årsmötet. Nominerade kandidater ska innan årsmötet uppvisa utdrag ur belastningsregistret såsom specificerats av organisationer i § 4.

§ 12 STADGEÄNDRING

Förslag om ändring av dessa stadgar kan endast upptas till avgörande vid DIF Boxningsförenings årsmöte och får inte antas med mindre fråga därom angetts i kallelsen till mötet. För godkännande av ändringsförslag fordras beslut av minst två tredjedelar av antalet avgivna röster vid årsmötet samt att DIF-A godkänt ändringen i förväg.

§ 13 STADGETOLKNING MED MERA

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i § 14 Skiljeklausul.

Not: Ny paragraf, för att följa RF normalstadgar.

§ 14 SKILJEKLAUSUL

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd.

Not: Ny paragraf, för att följa RF normalstadgar.

§ 15 UPPLÖSNING

För beslut om DIF Boxningsförenings upplösning fordras en majoritet av minst två tredjedelar av närvarande röstberättigade medlemmars röststyrka vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Vid beslut om upplösning av DIF Boxningsförening skall klubbens tillgångar övergå till DIF-A:s ägo.

Not: Sista meningen ny.

Nyhetsarkiv