070-..............

Stadgeändringar

Vid årsmötet den 9 juni kommer styrelsen att föreslå ändringar och tillägg till fyra paragrafer i våra stadgar.

§ 5 VÄRDEGRUND

Här föreslår styrelsen ett tillägg till paragrafen enligt följande:

“Personer som anställs eller erhåller uppdrag inom föreningen ska uppvisa utdrag enligt lagen (1998:6210) om belastningsregister.”

Kommentar: Detta är ett krav från Svenska Boxningsförbundet.

§ 6 MEDLEMSKAP

I stycke § 6:7 som behandlar uteslutning föreslår vi följande tillägg:

“Medlem som uteslutits får ej tillbaka erlagd medlems-/träningsavgift.”

§ 11 VALBEREDNING

Här föreslår styrelsen ett tillägg till paragrafen enligt följande:

“Organ valda av årsmöte skall bestå av kvinnor och män och ettdera könet ska vara representerat med minst 40 procent av övriga ledamöter i styrelsen och med hälften av övriga ledamöter i valberedningen.”

Kommentar: Detta är ett krav från Svenska Boxningsförbundet.

§ 15 UPPLÖSNING

Styrelsen föreslår följande tillägg (inom citattecken):

För beslut om DIF Boxningsförenings upplösning “eller att föreningen ska upphöra att tillhöra Djurgårdens IF (Alliansföreningen)” fodras en majoritet av minst två tredjedelar av närvarande röstberättigade medlemmars röststyrka vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Vid beslut om upplösning av DIF Boxningsförening “eller att föreningen inte ska tillhöra Djurgårdens IF (Alliansföreningen)” skall samtliga klubbens tillgångar övergå till DIF-A:s ägo. Likaså om Djurgårdens IF (Alliansföreningen) beslutar om uteslutning av Djurgårdens IF, Boxningsförening ska samtliga tillgångar övergå till DIF-A:s ägo.”

På rekommendation från Djurgårdsalliansen föreslår vi även följande förtydligande:

”Alliansstyrelsen har alltid rätt att besluta att föreningen skall drivas vidare under DIF Boxnings namn för de medlemmar som vill fortsätta att verka i DIF Boxning som alliansföreningen under Djurgårdens IF. Alliansföreningen (DIF-A) har alltid sista ordet”.

/Styrelsen

Nyhetsarkiv